język angielski język niemiecki

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi drugą – obok funduszy unijnych – specjalizację C&K Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę projektów PPP od strony prawnej i finansowo-ekonomicznej.

Jako pierwsza w Polsce firma doradcza przeprowadziliśmy kompleksowe usługi na rzecz podmiotu publicznego, w wyniku których podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym i zrealizowano inwestycję w modelu PPP. Na zlecenie Ministra Gospodarki przeprowadziliśmy jedyne w kraju kompleksowe szkolenia z PPP dla organów kontroli i ścigania, a także dla pracowników ministerstw
i urzędów centralnych.

Nasze usługi związane z przygotowaniem projektów PPP i prowadzeniem postępowań PPP i koncesji obejmują w szczególności:

  • opracowanie analiz prawnych, finansowych i ryzyka związanych z planowanymi projektami
  • rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP
  • opracowanie montaży finansowych projektów PPP obejmujących środki europejskie lub inne bezzwrotne środki pomocowe (tzw. projekty hybrydowe)
  • ocenę wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny jednostki
  • monitoring rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych
  • przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi, ocenę złożonych ofert, wyjaśnianie wszelkich zagadnień z zakresu prawa i finansów
  • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
  • monitorowanie i  audyty realizowanych projektów PPP i koncesji

Obsługujemy zarówno podmioty publiczne, jak też inwestorów prywatnych. Kancelaria oferuje także wdrożenie autorskiego programu pn. „System PPP”, który umożliwia zarządzanie projektami PPP
w miastach, gminach i innych jednostkach publicznych.

Zapytaj o ofertę »